A Cofradía

A Confraría de Pescadores “San Roque” de Portonovo, e unha corporación de dereito público sen ánimo de lucro, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o cumprimento  dos fins e o exercício das funcións que lle están encomendadas, que actua como órgano de consulta e colaboración coa Administración na promoción do sector pesqueiro e marisqueiro, e representando tamén os intereses económicos e corporativos dos profesionais do sector, de acordo cos principios de legalidade, transparencia contable e democracia, na súa estrutura interna e funcionamento.

O seu ámbito territorial comprende dende Punta Vicaño a Punta Faxilda.